تأثیر وقف و ابتدا بر لحن

وقف و ابتدا از ابزارهای مهم لحنی است زیرا اثر مستقیم بر بافت موسیقایی می گذارد.

 


تعداد بازدید: 58