دسته بندی مقامات

مقامات به سه دسته تقسیم می شوند:

مقامات اصلی

مقامات فرعی

مقامات مرکب

مقامات مرکب به سه صورت مطرح هستند:

اجناس متصل

اجناس منفصل

اجناس متداخل


تعداد بازدید: 650