تحرک در ترتیل

استفاده بیشتر از درجات صوتی و تحریرها از عوامل مهم تحرک در ترتیل است.


تعداد بازدید: 114