تحریرها به دو شکل کلی هستند

تحریرها به دو شکل کلی هستند:

الف): تحریرهای ملودیک – تحریرهایی که ملودی سازی کرده و برای کارهای تنغیمی استفاده می شوند

ب): تحریرهای غیرملودیک – تحریرهایی که صرفاً جهت تحریر زدن و یا ایجاد موج در صدا استفاده می شود مانند ویبره


تعداد بازدید: 477