ترتیل های سبک مصری

ترتیل های سبک مصری بر اساس قاعده حذر مقامی اجرا می گردند.


تعداد بازدید: 52