تصویر ذهنی از صدا

شروع تلاوت از پرده مناسب و نحوه بکارگیری و اندازه ارتفاع صدا در تلاوت موجب ایجاد تصویر ذهنی از صدا در ذهن شنونده می شود. بجای گذاشتن تجربه صوتی خاصی در ذهن مستمع موجب می شود تا وی به شنیدن دوباره تلاوت ترغیب شود و یا نشود.


تعداد بازدید: 348