تعریف انعطاف صوت و مصادیق آن

انعطاف یعنی قدرت انتقال از یک صدا به صدای دیگر. این انتقال به صورت های مختلفی انجام می شود. این انتقال به صورت لگاتو، اکتاو، انتقال به درجه پنجم، انتقال به سایر درجات صوتی همجوار، تغییر دانگ، تحریرها، گلیساندو و … اجرا می شود.


تعداد بازدید: 523