تعریف اکتاو

گستره صوتی شامل هشت نت که در آن، نت هشتم تکرار همان نت اول است.


تعداد بازدید: 205