تعریف جنس تحریر

ماده و عنصر اصلی ایجاد تحریرها، صوت است و زمانی که جنس تحریرها دچار مشکل شود در واقع جنس صدا دچار مشکل شده است. مهمترین مقوله در جنس صدا نیز شدت و کوک بودن آن می باشد.


تعداد بازدید: 278