تعریف قرائت تدویر

روش تدویر روش قاریانی است که مدهای منفصل را به توسط می خوانند و به حد اشباع نمی رسانند. مانند ابن عامر و کسایی.


تعداد بازدید: 429