تعریف مدولاسیون

نغمه شناسی ابزار مدولاسیون محسوب می شود. مدولاسیون به معنی تغییر و انتقال یک ردیف به ردیف دیگر می باشد. تغییر و انتقال نغمات تحت عنوان مدولاسیون شناخته می شود.


تعداد بازدید: 394