تعریف مقام

هشت صدای متوالی که پشت سر هم و بر اساس یک منطق موسیقایی اجرا می شود را مقام می گویند.


تعداد بازدید: 515