تعریف موّال

شیوه اجرای قطعات تنغیمی به صورت قطعه ای و نفسی، موّال گفته می شود. برای تقویت ظرفیت های صوتی و لحنی می توان از قالب های مواویل استفاده کرد. مواویل با مضمون شعر و قصیده و گاهاً با تلاوت آیات قرآن کریم اجرا می شود.


تعداد بازدید: 406