تعریف و اهمیت عملکرد

به حاصل یک رفتار آموزشی و یادگیری، عملکرد می گویند. اهمیت عملکرد آن است که میزان تغییر رفتار افراد را مشخص خواهد کرد. در عملکرد، هدف های رفتاری، میزان می شوند.


تعداد بازدید: 309