تفاوت ارتفاع صدا در تدویر و تحقیق

به طور کلی به لحاظ ارتفاع صدا، اوج در قرائت تدویر همیشه یک دانگ پایین تر از اوج های قرائت تحقیق می باشد.


تعداد بازدید: 36