تلاش و فعالیت لحنی

تلاش و فعالیت لحنی ای که منجر به ارتقاء کیفیت نشود، بی مورد و فاقد ارزش فنی است.

 


تعداد بازدید: 28