تلاوت تلقائی یا ارتجالی

تلاوت تلقائی یا ارتجالی به اجرای بداهه کارهای موسیقایی اطلاق می شود.


تعداد بازدید: 44