تمرین تطبیق

تمرین تطبیق بعد از تقلید از قطعه ای خاص موجب تقویت کیفیت اجرا، تسلط در تلحین و بروز خلاقیت می گردد.


تعداد بازدید: 116