تمهیدات عامل جذابیت هستند

برای ایجاد جذابیت در اجرای نغمات باید زمینه های آن فراهم شده باشد. به این مسئله، تمهیدات گفته می شود. کمیت تمهیدات بستگی به ظرفیت تنغیمی هر مقام و قدرت تنغیمی قاری و … دارد. معمولاً تمهیداتی که در قطعات بم اجرا می شوند از جذابیت و روحانیت بیشتری برخودار هستند.


تعداد بازدید: 353