تناسب قطعات بم و اوج

یکی از مسائل بسیار مهم در تلاوت، توجه به تناسب لحنی و صوتی قطعات بم و اوج می باشد. ارتباط و تناسب موسیقایی در این مسئله مهم می باشد. همچنین باید به این نکته توجه کرد که مستمع نباید از شنیدن قطعات بم و اوج در کنار یکدیگر احساس دوگانگی در صوت قاری کند.

 


تعداد بازدید: 433