تنظیم لحن

تنظیم لحن، قدرت تقسیم اصوات موسیقایی بر روی کلمات است که قاری باید به این مسئله مسلط شود. اگر به این مسئله مسلط نباشد تمامی قفلات لحنی وی دچار سردرگمی خواهد شد.


تعداد بازدید: 460