توازن مدهای عارضی در ترتیل

تمامی مدهای عارضی در ترتیل خوانی باید متوازن و یکسان باشد.


تعداد بازدید: 173