توجه به تمهیدات تمرین

شرایط روحی، امکانات، مهارتهای افراد و … همگی در نوع تمرین دخیل است و نمی نوان یک نوع تمرین را به همه افراد داد.


تعداد بازدید: 366