توجه به تونالیته صدا

یکی از مهمترین مسائل خوانندگی این است که خواننده در تونالیته مطلوب صدای خود تلاوت نماید.


تعداد بازدید: 123