توجه به ردیف های نزدیک

افرادی که مسلط به ترکیب ردیف های نغماتی نیستند لازم است برای رسیدن به هر ردیفی، ردیف قبل آن را اجرا کنند. مثلاً کسیکه مسلط به انتقال از بیات دوگاه به حسینی نیست لازم ابتدا ردیف نوا را پیش از حسینی اجرا نماید.


تعداد بازدید: 210