توجه به سکوت و اتصال موتیف ها

گاهاً حذف سکوتهای ملودی موجب خدشه در تنظیم آن می شود. ملودی ها را باید  با فرم موتیف های متصل (بدون سکوت) و هم با فرم دارای سکوت اجرا کرد.


تعداد بازدید: 96