توجه به ظرفیت تنغیمی در اجرای اوج

در اجرای قطعات اوج باید حتماً به ظرفیت تنغیمی کلمات دقت شود.

 


تعداد بازدید: 20