توجه به میمیک صورت در اجرا

توجه به میمیک صورت در اجرا بسیار مهم می باشد. میمیک صورت نباید ایجاد تکلف کند.


تعداد بازدید: 91