توجه به کیفیت باز کردن دهان

باز کردن اشتباه دهان در لحن الاداء تأثیر مستقیم دارد. و لذا در حروف مستفله باید دهان حالت افقی و در حروف مستعلیه دهان حالت درشت به خود گیرد. حالات کلی چهره که تحت عنوان میمیک شناخته می شود نیز در این مسئله تأثیرگذار است.


تعداد بازدید: 334