توضیحاتی در خصوص اجرای پویشی و پرشی فواصل یک مقام

نت

توضیحاتی در خصوص اجرای فواصل به شکل پویشی و پرشی

مطرح شده در جلسه ۱۶ مهرماه ۹۵

مجمع قاریان قرآن کریم


تعداد بازدید: 183