توضیحی در خصوص مقام چهارگاه

مقام چهارگاه مقامی است که از اتصال جنس عجم + جنس راست ایجاد می شود. مقام چهارگاه یکی از مقامات مرکب مقام عجم می باشد. معادل مقام چهارگاه عربی در موسیقی فارسی، مقام راست پنجگاه می باشد.


تعداد بازدید: 481