توضیحی مختصر در مورد فن مواکبه در تلاوت

یکی از فنون بیانی که در لحن مورد استفاده قرار می گیرد فن مواکبه است. این فن یکی از فنون بیانی هست که توسط قراء بزرگ رعایت می شود. در فن مواکبه عرف بر این است که طبقه صوتی با مفهوم جمله منطبق باشد. البته این مسئله یک مسئله کاملاً ذوقی و عرفی است و مبنای دقیق علمی هم ندارد. ولی بعضی از مفاهیم هستند که اگر در درجات بالاتر خوانده شوند حالت اعلامی، انذاری و یا تبشیری بیشتری را القاء می کنند. رعایت جمله بندی های آیات یکی از فنونی است که در این فن مطرح است. در واقع مواکبه یعنی مطابقت درجه صوتی با مفهوم آیه.


تعداد بازدید: 900