تکرار قطعات لحنی عامل جذابیت است

تکرار قطعات لحنی به شرط افزایش جذابیت بلامانع می باشد. اگر تکرار قطعه لحنی باعث افت جذابیت تلاوت شود نباید صورت گیرد. به ظور کلی تکرار قطعات لحنی باید دارای دلیل و هدف خاصی باشد.


تعداد بازدید: 350