تکرار هر بخشی از آیه

برای تکرار هر بخشی از آیه باید دلیل و توجیه صحیحی وجود داشته باشد و تکرار بدون دلیل خاصی، غیر فنی محسوب می شود.


تعداد بازدید: 221