تکنیک تلوین النغمی

یکی از مهمترین و زیباترین تکنیک های لحنی، فن تلوین النغمی می باشد. تلوین به معنی رنگ آمیزی است. اتصال اجناس و ترکیبات در واقع همان تلوین النغمی محسوب می شود. هر چقدر تعداد اجناس متصل شده در یک نفس (حداکثر 3 جنس یا گاهاً 4 جنس) بیشتر باشد (اصل تعددیه المقامات)، کیفیت و ارزش تلوین ارتقاء می یابد.


تعداد بازدید: 370