جابجایی ناخواسته به جنسی دیگر

جابجایی ناخواسته به جنسی دیگر، اشکال لحنی محسوب می شود. تلوین باید از روی اختیار باشد.


تعداد بازدید: 70