جایگاه و نقش تلاوت منغومه

جایگاه و نقش تلاوت منغومه در ایجاد فرهنگ قرآنی و نزدیک کردن مردم به قرآن دارای مراحلی است:

الف): جذب اولیه بواسطه شنیدن تلاوت خوب و استاندارد

ب): نتیجه شنیدن تلاوتهای خوب، مؤانست با کلام است

ج): نتیجه مؤانست با کلام، عمیق شدن در مفاهیم است.

د): نتیجه تعمیق در مفاهیم، ایجاد حب و علاقمندی در فرد است

ذ): و نتیجه حب و علاقمندی، تغییر نگرش در تفکر و افعال و در نهایت حفظ کلام است


تعداد بازدید: 54