جمله بندی درون آیات

جمله بندی درون آیات از پارامترهای مهم لحن بیانی محسوب می شود. جمله بندی درون آیات به شکل حرفه ای علاوه بر اینکه باید صحیح باشد، باید جدید باشد و تشریح و تبیین جدیدی از معنا را نیز دارا باشد. انواع جمله بندی درون آیات از باب تذکر و تنبه برای مستمعین صورت می گیرد.


تعداد بازدید: 219