مقام حجاز حسینی

حرکت دوم (جواب) مقام حجاز را حجاز حسینی یا حجاز دیوان می گویند. در دیوان موسیقی عرب این مقام از درجه  LA اجرا می شود.


تعداد بازدید: 571