حروف خفيه

حروف خفيه

(حروف داراى صفت خفا (تلفظ بسيار سبک) )

صفت خفا از صفات فرعى يا غيرمتضاد حروف است. جايى که حرف به‌گونه‌اى بسيار سبک تلفظ شود که مخفى به نظر آيد، صفت خفا در آن است.

حرف داراى اين صفت «حرف خفيه» خوانده مى‌شود.

از ميان حروف تهجى، حرف «هـ» و حروف «مد» اين صفت را دارند؛ زيرا «هـ» صفت همس، رخوت، استفال و سکون دارد؛ همان‌طور که حرف مد نيز داراى صفات استفال و سکون است. هنگام اداى اين حروف از شدت سبکى، گويا مخفى شده‌اند، لذا در مواردى که حرف پس از «هـ» يا پيش از آن متحرک باشد، آن را به حالت اشباع مى‌خوانند تا مخفى نشود؛ مانند: «انه» و «به».

درباره حروف مدّ نيز کشش راهى براى اين است که مخفى به نظر نيايند؛ مانند: «سوء» و «جاء».

سبب خفا در حروف مد، وسعت مخرج تلفظ آن‌ها؛ و در حرف «هـ» ضعف همه صفات آن است.

نيز ر.ک: صفت خفا.

[1]نصر ، عطيه قابل;غاية المريدفى علم التجويد;صفحه 146
[2]قرطبي،عبدالوهاب بن محمد،-461ق;الموضع فى التجويد;صفحه 97
[3]حمد،غانم قدوري;الدراسات الصوتية عندعلماءالتجويد;صفحه 326


تعداد بازدید: 356