حروف واکدار و یک نکته لحنی

حروف واکدار به حروفی گفته می شود که هوا در مخرج حرف قرار گرفته و به یکباره خارج می شود. چنین حالتی در تجوید به حروف شدت معروف می باشد. در قرائت حروف واکدار نباید تابع صدا تغییر کند و صدا غیرمطبوع شود.


تعداد بازدید: 366