حکم نون ساکنه سوره یس

حکم نون ساکنه در آیه نون والقم و ما یسطرون و همچنین یس و القرآن الحکیم در روایت حفص از عاصم اظهار می باشد. بسیاری از قواعد قرائت، قواعد نقلی هستند و قاری مجازبه تغییر آن قواعد نیست.


تعداد بازدید: 39