درآمدهای مقامات

درآمدهای مقامات به دو شکل برون گران و درون گرا می باشند. حالت برون گرا حالت تهییج و هیجانی داشته و احساسات مستمع را تهییج می کند. حالتهای درون گرا نیز حالتهایی همچون حزن، تفکربرانگیز و … دارد. درآمد، معرف چهره طنینی مقامی است که قصد تلحین در آن را داریم.


تعداد بازدید: 222