در تفاوت لهجه ها چند عامل وجود دارد

در تفاوت لهجه ها چند عامل وجود دارد:

الف): شدت و ارتفاع صدا

ب): آکسان ها و تأکیدات

ج): تلفظ و صفات حروف


تعداد بازدید: 614