در تقلید سه مرحله مطرح است:

در تقلید سه مرحله مطرح است:

الف): تخصیص – تقلید به صورت اختصاصی از یک سبک

ب): تکمیل – گسترده کردن دامنه تقلید و تسلط بر تلاوت های بیشتر در یک سبک

ج): تطبیق – اجرای سبک در مواضع مختلف قرآن کریم و مطابقت دادن ردیف و مهارت های لحنی کسب شده در آن مواضع


تعداد بازدید: 526