دو اصل مهم لحنی در اجرای ردیف ها

در ردیف بندی لحنی تلاوت باید دو اصل همگونی و عدم تنافر را مورد دقت قرار داد.


تعداد بازدید: 27