دو تکنیک بسط ملودی

تکرار و تلوین از تکنیک های بسط ملودی هستند.


تعداد بازدید: 36