دو روش اوج گیری در مقام بیات

پس از اجرای بعضی از گوشه های مقام بیات، جهت ورود به مقام بعدی دو حالت حداقل قابل فرض است:

الف): استفاده از درجه چهارم مقام بیات که با بیات حسینی انجام می شود.

ب): استفاده از درجه هشتم که درجه اکتاو اولین نفس تلاوت می باشد.


تعداد بازدید: 561