دو شکل کلی قفلات

قفلات به لحاظ موسیقایی به دو شکل قفلات ترکیبی و غیرترکیبی اجرا می شوند.


تعداد بازدید: 241