دو عامل مهم در قطعات اوج و بم

در اجرای قطعات اوج و بم رعایت دو چیز لازم است:

الف): حفظ طنین          ب): مدت صوت


تعداد بازدید: 111